Möte i Rom (IT) för utveckling av trainers verktygslåda

Det tredje partnermötet ägde rum i Rom. DigiLab  15-16 mars 2019.

Utvecklingen av MOOC var det främsta ämnet. Konceptet för MOOC presenterades och godkändes av partnerna, arbetsplanen (inklusive alla nödvändiga steg som innehållsskapande, samarbetsgranskning, skapande av multimediainnehåll och tekniska aspekter av de olika skapade enheterna inklusive översättningsprocessen).

Additional topics were the of performed pilot courses, decisions for possible amendments, impact to and transfer for the trainer’s toolbox. A discussion and the clearing of open issues for the trainer’s toolbox and the MOOC (pedagogical, technical and content related items) has been done as well as clearing of open issues for the transferability guide. The agreement for the design (ePub 3.0 with a PDF version), content, and the impact to different educational fields has been done.

Ytterligare ämnen var utbyte av erfarenheter från geomförda pilotkurser, beslut om möjliga ändringar, inverkan på och överföring för tränarens verktygslåda. En diskussion och klargörande av öppna frågor för tränarens verktygslåda och MOOC (pedagogiska, tekniska och innehållsrelaterade objekt) genomfördes samt klargörande av öppna frågor för överförbarhetsguiden. Avtalet för designen (ePub 3.0 med en PDF-version), innehåll och inverkan på olika utbildningsområden gjortdes.

Även de typiska organisatoriska diskussionerna samt hur projektet frmskred samt ekonomisk rapport genomfördes.