Kursutvärdering

Utvärdering av en färdig kurs måste göras från båda sidor: både från tränarens synvinkel och från praktikantens syn.

Utvärdering av kurser

Här är en checklista för teknisk utvärdering av en kurs med hjälp av TIBL-kurskonceptet. De nämnda områdena kan användas för träning både på plats fysiskt samt för distansutbildning

1. Kursinformation

Väl förberedd information för eleven/praktikanten är avgörande. Denna information bör göras innan kursen startar (och bekräftas senast vid den första sessionen då kontakten etableras antingen fysiskt eller på distans).

 • Visuell presentation av kursen (översikt, nödvändig tid, specifika kursdatum, resurser mm).
 • Lärandemål är tillgängliga (i termer av kompetenser vilket är vanligt i Europa).
 • En stringent och omfattande beskrivning av betygsättning (kursutvärdering och / eller erkännande) finns tillgänglig.
 • De använda utvärderingsmetoderna förklaras uttryckligen och omfattande (om nödvändigt med exempel).
 • Omfattande information om kursplattformen är tillgänglig för praktikanterna/eleverna.
 • Instruktioner om evntuellt icke uppnådda slutdatum finns tillgängligt  för praktikanterna.
  Instruktioner om kommunikation, kontaktinformation och supportinformation ges till praktikanterna.
 • Andra relevanta riktlinjer är tillgängliga, publicerade och lätta att navigera i och nå.

2. Vining av innehåll

 • Upphovsrättsbrott kontrolleras och undviks
  Rekommendation: användningen av CC-källor (Creative Commons) säkerställer att ingen kränkning av upphovsrätten inträffar.
  Tips: specifikt skapat innehåll, särskilt relaterat till utbildningsmålen rekommenderas också.
 • OERs anpassas (och – vid behov – översätts) på ett lämpligt sätt
 • Vanliga strukturer implementeras (rubrik, formatering, …) och används stringent.
 • Namngivningen av moduler / kapitel är tydlig och konsekvent.
  Detta gör det möjligt för praktikanten att hålla översikten över kursen.
  Rekommendation:För distansutbildningsdelen ska en presentation av avslutande av kapitel eller aktiviteter planeras.
 • Större enheter (kapitel, moduler) börjar med en översikt / introduktion.
  Detta gör det möjligt för praktikanten att hålla en översikt, uppskatta arbetsbelastningen och starta kapitlet eller modulen väl förberedd för kommande uppdrag och aktiviteter.
 • Allt externt innehåll ingår i kursen eller kan enkelt finnas tillgängligt genom kursen.
  Detta adresserar t.ex. externa (webbaserade) verktyg, virtuella laboratorier eller andra planerade aktiviteter.
 • Lektionerna inkluderar minst en av fyra former av interaktion:
  • Student-studentinteraktion (t.ex. diskussioner och / eller samarbetsprojekt)
  • Interaktion mellan lärare och lärare (t.ex. kvalitetsåterkoppling)
  • Interaktion mellan elever (t.ex. engagerande innehåll och resurser som elever måste interagera med och inte bara läsa eller titta på ett passivt sätt).
  • Cross activities; d.v.s. dvs aktiviteter utanför kursen med stöd av t.ex. sociala medier till (om tillämpligt)
 • Allmänna diskussioner med hjälp av lämpliga medel (forum, blogg…).

3. Tillgänglighet

Den här området fokuserar på navigering, implementering av multimediematerial.
Ta hänsyn till att Flash är föråldrat: Adobe avslutar leveransen av Flash-spelaren till 2020. Flash har ersatts av Adobe Animate. Kontrollera andra alternativ till Flash, särskilt de som är baserade på HTML5. Ett bra exempel är H5P.

 • Innehållet är tillgängligt på alla planerade enheter. Tillgänglighet har testats.
  Det här området avser användning av flera digitala enheter. Under projektets livstid har dessa enheter använts i olika situationer och kurser. Alla enheter passar inte alla träningsförhållanden (ytterligare information [LINK: multiply devises]).
 • Multimedia och interaktivt innehåll används i kursen där det hjälper praktikanten/eleven och ger mervärden.
  Användningen av denna typ av material måste alltid utvärderas med aspekten av “mervärde”
  Rekommendation: Fråga alltid dig själv: vad innebär detta innehåll för eleven och är det den bästa metoden?
 • Färger, typsnitt, ton, stilar och hyperlänkar är ett sätt att strukturera innehåll.
 • Tabeller används restriktivt (på grund av problem med flera enheter)
  Rekommendation: Försök om möjligt undvika tabeller, särskilt om innehållet ska visas på en liten enhet (som en smartphone).
 • Text – stavning, grammatik, språk, ton, stil och sammansättning av den text som används i kursen är väl harmoniserade. Det använda språket är lämpligt för elevernas sammanhang och målprofil.
  Detta är ett avgörande område och adresserar målgruppen. Det som ofta kallas ”allmän kunskap” kanske inte nödvändigtvis är känt av alla praktikanter.
  Rekommendation: Håll texten enkel och lätt att förstå men använd (och förklara) alla specifika termer (i samband med träningsinnehållet och träningssyfte) och förklara dem.

4. Struktur

Innehållet är välstrukturerat och det är inte för långt.
Detta kan göras genom att använda korta enheter, typisk ”mikroinlärning” – struktur (micro-learning) eller så kallade ”learning pills” (små inlärningsenheter, som ofta består av en kort video och några aktiviteter). Detta är att föredra för grundläggande lärande på arbetsplatsen.

5. Utbildnings/träningsmetod

Utbildningsmetoden för TIBL-konceptbaserade kurser använder Sustained Learning (denna metod finns i den erbjudna MOOCen). Som förkunskap kan du kontrollera projektets resultat “How does learning work?”).

[checklist]

6. Kvalitetsreferensram

Kvalitetsramen är baserad på EADTU: s e-xcellens benchmarking framework. Överföringen till yrkesutbildning finns i kapitlet Quality Framework.

[checklist]

7. Bedömning

 • Bedömningsmetoder och format förklaras i början
 • Flera olika utvärderingsmetoder bör förutses och erbjudas
 • Förväntade resultat är tydliga och knutna till inlärningsresultat, bedömningar och relevanta fallstudier.
 • Vid behov ges bedömningsexempel på det första mötet med kursinformationen
 • Tillräcklig feedback förutses för alla typer av bedömningar (och utbildningsaktiviteter som utförs av praktikanter)